Willkommen bei Thailand online

* CHIANG SAEN * CHIANG SAEN * CHIANG SAEN * CHIANG SAEN * CHIANG SAEN *


Button English Button Deutsch


Chiang Saen National Museum

Nationalmuseum Chiang Saen (9.8 K)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน

ประวัติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อรวบรวมศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง นำออกจัดแสดงให้ประชาชน นักศึกษา ได้ชมและศึกษาหาความรู้ ในระยะแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นใหม่ ๑ หลัง จึงได้เคลื่อนย้ายศิลปโบราณวัตถุไปจัดแสดงในอาคารจัดแสดงหลังใหม่ การจัดแสดงแล้วเสร็จในปี พ.ศ ๒๕๒๗ และในปี พ.ศ.๒๕๒๘ จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมโดยต่อปีกของอาคารจัดแสดงหลังใหม่จนครบรูปแบบตามโครงการ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๘ กรมศิลปากรได้จัดสร้างงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงการจัดแสดงใหม่และให้ทันสมัย เพื่อกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

Lanna-Kunst aus dem 14. Jh. (16.4 K)

การจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานประจำแหล่งโบราณคดีเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญยิ่งเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา

มีแหล่งโบราณคดีทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก ฉะนั้น การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคสังคมล่าสัตว์และสังคมเกษตรกรรม เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ จัดจำแนกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานในเมืองเชียงแสนออกเป็นกลุ่มๆ ตามแหล่งที่ขุดพบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวชมเมืองเชียงแสน

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

Buddha Subduing Mara, Lanna art, 15th - 16th centuries. From Wat Phra Chao Lan Thong, Chiang Saen District, Chiang Rai. (6.0 K)

๑. อาคารจัดแสดงหลักชั้นล่าง แบ่งออกเป็น ๕ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องภูมิสถานเมืองเชียงแสน ประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมืองเชียงแสน วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสังคมล่างสัตว์และสังคมเกษตรกรรม เรื่องลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก เรื่องจารึกที่พบในเมืองเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง และเรื่องพัฒนาการของเครื่องถ้วยล้านนาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นแหล่งศักษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนาที่ผลิตจากแหล่งเตาในจังหวัดเชียงรายที่สำศัญแห่งหนึ่ง

๒. อาคารจัดแสดงหลักชั้นลอย แบ่งออกเป็น ๒ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องโบราณสถานที่สำศัญในเมืองเชียงแสนและเรื่องโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-ปัจจุบัน ทั้งในเมืองเชียงแสน และพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ พระพุทธรูป เครื่องประดับเจดีย์ แผ่นอิฐที่จารึก และเครื่องสำริด เป็นต้น

๓. อาคารส่วนขยาย จัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยา แบ่งออกเป็น ๓ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ำโขง อาทิ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำมาหากินในชีวิตประจำวัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง ดาบและอาวุธต่างๆ เรื่องเมืองเชียงแสนในอดีกล่าวถึงพัฒนาการของเมืองเชียงแสนในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆให้ชาวลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เข้าไปอาศัยอยู่ในเมือง เชียงแสน และฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ การเข้ามาของกลุ่มชนต่างๆ เช่น ไทยลื้อ ไทยใหญ่ รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ โดยได้รวบรวมเครื่องเขินของพม่าแบบต่างๆ มากที่สุด จึงนับได้ว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเรื่องศาสนาและความเชื่อโดยจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนชาวเชียงแสน เช่น ตุง เครื่องตั้งธรรมหลวง หีบธรรม และเจดีย์จำลอง เป็นต้น

Kleider der Tai Lue (11.7 K)

การบริการ

๑. บริการข้อมูลทางวิชาการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ยืมสื่อการเรียนการสอน

๒. บริการนำชมและบรรยายให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแขกของทางราชการที่ทำหนังสิอขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถานที่

๓. จำหน่ายหนังสือทางวิชาการด้านศิลปโบารณคดีและประวัติศาสตร์ โปสการ์ด หนังสือนำชม สินค้าและหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงราย และของที่ระลึกอื่นๆ

๔. บริการฉายสไลด์และวีดิโอให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เวลาทำการ : เปิด วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖-๐๐ น. ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน
๗๐๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงารย ๕๗๑๕๐
โทร. (๐๕๓) ๗๗๗-๑๐๒, ๖๕๐-๗๒๓ โทรสาร(๐๕๓) ๖๕๐-๗๒๓


Chiang Saen National Museum, Photo Gallery:

Flame, Lanna art, 16th century. Retrived from the Mekong River. (6.5 K)
เปลวรัศมี ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ งมได้ในแม่นำโขง

Buddha Subduing Mara, Lanna art, 15th - 16th centuries. From Wat Phra Chao Lan Thong, Chiang Saen District, Chiang Rai. (6.0 K)
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ นำมาจากวัดพระเจ้าล้านทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Gala Face, Lanna art, 14th - 15th centuries. From Wat Pa Sak, Chiang Saen District, Chiang Rai. (8.6 K)
เกียรติมุข ศิลปะล้าน อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ นำมาจากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Monochrome White Glazed Buddha Shrine, Lanna art, 15th - 16th centuries. Wiang Ka Long kiln, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai. (3.9 K)
ซุ้มพระพุทธรูปเคลือบใส ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ผลิตจากเตาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Container, Burmese art, 19th - 20th centuries. (5.9 K)
อุบพม่า อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕

Polished Stone Tools. Prehistoric period in Village Farming Society. Found at Chiang Saen. (5.3 K)
เครื่องมือหินขัด สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสังคมเกษตรกรรม พบที่อำเภอเชียงแสน

Chiang Saen National Museum, Chiang Saen District, Chiang Rai. (9.8 K)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน

Tai Lue Clothes, about 30 - 50 years old. From Ban Had Bai, Chiang Khong District, Chiang Rai. (11.7 K)
ผ้าซิ่น ไทยลื้ออายุประมาณ ๓๐-๕๐ ปี จากบ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


GoogleButton North Thailand Button Chiang Mai Button Chiang Saen Button Sawadi


Briefkasten/Mailbox

ขอให้คุณเขียนจดหมายมาหาเรา
ให้คุณใช้ตู้ไปรษณีย์ได้ที่นี้

Schreiben Sie an Thailand online!
Hier ist der Briefkasten für die Besucher von Thailand online:

Mail to Thailand online!
Here is the Mailbox for the visitors of Thailand online:


Other Thailine domains: thailine.com / thailine.net / thailine.org / thailine.ch / thailine.de / thailine.at / thailine.info / chiangsaen.co.th / chiangsaen.biz / chiangsaen.info / chiangsaenchurch.info / chiangraichurch.info / chiangmaichurch.info / thaichurch.info / jesus4thailand.info / chiangrai.travel / kaewdam.com / manirat.com / manirat.info / moracon.de / thailand.moracon.de / chiangmai.moracon.de / moracon.info / thannadorn.com / akha.com / samui.info / thai.shop / thai.club / ratanaporn.com / ratanaporn.info


Diese Seite wurde am 6. Oktober 1996 gestaltet und zuletzt am 27. Dezember 2004 aktualisiert.
This page was created on October 6, 1996 and last updated on December 27, 2004.
หน้านี้ได้ทำวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้เปลื่ยนแปลงใหม่ในวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

copyright 1996 - 2005 © thailand publications, switzerland